Switch to English
Informatie

Titerbepaling

Wat is een titerbepaling

Een titerbepaling is een bloedtest waarmee kan worden aangetoond of uw huisdier (nog) voldoende bescherming heeft tegen bepaalde ziektes. We nemen een klein beetje bloed af en kunnen met een sneltest bepalen of er voldoende antistoffen aanwezig zijn.

Een titerbepaling in plaats van (lukraak) vaccineren

Nee, zo simpel is het niet. Vaccineren is een zeer effectieve en veilige methode om ziekte-uitbraken te voorkomen en zal nodig blijven. Uit een groot onderzoek met een miljoen honden en een half miljoen katten bleek dat de meeste bijwerkingen van vaccinaties mild zijn en na een paar dagen verdwijnen. Lusteloosheid, pijn op de injectieplaats en klachten van het maagdarmkanaal zijn het meest voorkomend en dit komt maar bij 0.25% van de dieren voor. De kans op ernstigere klachten als anafylactische shock of auto-immuunziekte is nog veel kleiner en is ongeveer 0.01%. Angst voor vaccineren is wat ons betreft dan ook niet nodig. Wel maakt een combinatie van vaccineren en titeren beter maatwerk mogelijk. Het belangrijkste is dat er na de titerbepaling zekerheid is of het dier al dan niet beschermd is en of het al dan niet dient te worden gevaccineerd.

De titerbepaling is alleen mogelijk voor ziekten waartegen we nu al alternerend vaccineren: Hondenziekte (Distemper), Parvo, Hepatitis en Kattenziekte. Dit zijn ziekten waar we om de 3 jaar tegen vaccineren en niet meer jaarlijks.

Dit betekent dat uw huisdier tegen de ziekte van Weil, de besmettelijke hondenhoest en de Niesziekte alsnog moet worden gevaccineerd. Als blijkt dat er na de titerbepaling onvoldoende antistoffen van één van bovengenoemde ziekten aanwezig zijn zal soms alsnog een combinatie vaccin ingezet moet worden. Niet voor elke ziekte bestaat een monovalent vaccin namelijk. Er bestaat een los vaccin tegen Parvo en een combivaccin Parvo/Distemper maar Hepatitis komt alleen voor in combinatie met Parvo en Distemper en Kattenziekte (Panleukopenie) in combinatie met Niesziekte.

Titerbepaling bij honden

De titerbepaling kan jaarlijks- naast de vaccinatie worden gedaan om te controleren of de DHP (Distemper, Hepatitis of Parvo) vaccinatie herhaald moet worden. Let op: Door het ontbreken van bepaalde monovaccins is maatwerk alsnog niet altijd mogelijk.

Titerbepaling bij pups of kittens

Titerbepaling kan niet de standaard pup-/ en kitten vaccinaties vervangen. Wel kan 3-wekelijks een titerbepaling worden gedaan om te zien wanneer de vaccinatie de meeste kans heeft om aan te slaan. Pups en kittens hebben namelijk antistoffen van hun moeder gekregen en zolang die aanwezig zijn zal een vaccinatie niet aanslaan. Door 3-wekelijks de titer te bepalen kan het juiste moment van vaccinatie worden gekozen. Het komt regelmatig voor dat honden en katten veel langer dan het gebruikelijke interval van 3 jaar beschermd zijn tegen de eerder genoemde ziekten. Ook kan het ter controle worden gebruikt om na te gaan of een pup of kitten voldoende immuniteit heeft opgebouwd. Het is heel belangrijk om na een vaccinatie een titerbepaling uit te laten voeren om na te gaan of een pup of kitten voldoende immuniteit heeft opgebouwd. Hiervoor dient dan minimaal 4 weken na de laatste puppy of kitten vaccinatie een titerbepaling te worden gedaan voor de D=Hondenziekte, P=Parvo en H=Hepatitis bij pups en Panleukopenie (Kattenziekte) bij de kat.

Titerbepaling bij katten

Voor katten kan er alleen een titerbepaling worden uitgevoerd voor Kattenziekte (Panleukopenie). Voor Niesziekte is dit niet mogelijk. De Kattenziekte wordt maar 1x per 3 jaar gevaccineerd, niet jaarlijks (in risicogebied) zoals de Niesziekte.

Titerbepaling na eerdere bijwerkingen door vaccinatie

Als er in het verleden al eens een ernstige reactie optrad na vaccinatie, kan een titerbepaling uitkomst bieden. Een titerbepaling maakt het misschien mogelijk het aantal vaccinaties tegen DHP en Kattenziekte voor deze groep nog verder te beperken.

Hoe gaat het in zijn werk en wat zijn de kosten

U komt eerst bij de dierenarts voor een gezondheidscheck en bloedafname. Tijdens dit consult kunnen we vast de vaccinaties geven waarvoor we niet kunnen titeren. Als de titertest negatief is voor één van de ziekten dan plannen we voor u een consult bij de paraveterinair in voor het geven van de overige vaccinaties.

In onze kliniek werken we met de RapidSTATUS™ Titertest™. Voor deze test is maar een klein beetje bloed nodig. We vullen het bloedbuisje met ongeveer een 0.5ml bloed. We zetten dezelfde dag de sneltest in.

De kosten voor een vaccinatie met titerbepaling zijn hoger dan wanneer u alleen vaccineert. Wij adviseren om de vaccinaties waarvoor geen titerbepaling mogelijk is, sowieso te geven. De ziekte van Weil is een gevaarlijke infectieziekte die van dier op mens kan over gaan . De uitscheiding van de Besmettelijke Hondenhoest en Niesziekte kan door vaccineren van de populatie ook sterk afnemen. Honden met een verminderde weerstand of honden met ademhalingsproblemen zoals bulldoggen kunnen door infectie met de besmettelijke hondenhoest in grote problemen komen. Niesziekte bij katten kan bij onbeschermde katten ernstige ziekte geven en vervelende blijvende gevolgen hebben. Ook binnenkatten kunnen Niesziekte oplopen via het open raam of door virusdeeltjes aan uw kleren.

Er zullen dan dus 2 consulten plaatsvinden. Eén voor de gezondheidscontrole en het afnemen van het bloed en één consult waarbij de vaccinaties gegeven worden.

De totale jaarlijkse kosten zullen dan bestaan uit een consult bij de dierenarts, de bloedafname, de titerbepaling, en de vaccinaties welke standaard gegeven dienen te worden (tegen de ziekten welke niet in aanmerking komen voor een titerbepaling) en eventueel nog een consult bij de paraveterinair.

Waarom wel of geen titerbepaling

Waarom wel

  • Om te bepalen of de hond of kat nog beschermd is door voorgaande vaccinaties
  • Naast de jaarlijkse vaccinatie. Ter controle of een vaccinatie tegen DHP of Kattenziekte herhaald moet worden
  • Bij pups en kittens kan het moment bepaald worden waarop de maternale antilichamen tegen DHP verdwenen zijn en kan op het juiste moment worden gevaccineerd. Soms is daarna lange tijd geen vaccinatie tegen DHP meer nodig
  • Ter controle van de respons op vaccinatie bij pups en kittens, minimaal 4 weken na de laatste vaccinatie. Bij geen respons kunnen we met een ander vaccin vaccineren
  • Bij een hond of een kat die eerder een ernstige reactie heeft gehad op een vaccinatie of die onderliggende medische problemen heeft
  • Bij een hond of een kat met een onbekende vaccinatiestatus

Waarom niet

  • Om geld te besparen
  • In plaats van vaccinatie